Blåbetong, ett vanligt använd byggnadsmaterial, innehåller radium som kan ge upphov till radonbildning. Dessutom avger blåbetong även gammastrålning. Höga halter av radon utgör en allvarlig hälsorisk och kan ha en negativ inverkan på vår inomhusmiljö, vilket kan resultera i cancer. I Sverige beräknas det att cirka 500 människor årligen drabbas av lungcancer till följd av radonexponering. 

Under perioden 1929 till 1975 tillverkades och användes blåbetong som byggnadsmaterial i både enfamiljshus och flerfamiljshus. Det användes främst i väggar och bjälklag och har en karakteristisk matt blå eller grå färg med en struktur som liknar en torr tvättsvamp. Det uppskattas att det idag finns cirka 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong.

Det är viktigt att påpeka att bara för att en bostad innehåller blåbetong betyder det inte automatiskt att det innebär höga radonhalter. Det är under vissa förhållanden som blåbetong i bostaden kan bidra till att radonhalten överstiger den rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m³, och därigenom utgöra en potentiell hälsorisk. Det är viktigt att vara medveten om dessa förhållanden och vidta åtgärder för att säkerställa en säker inomhusmiljö.

Det enda sättet att säkerställa en inomhusmiljö fri från radon och upptäcka eventuell radonhalt är genom mätning. Radonhalten mäts i enheten Becquerel (Bq/m³) per kubikmeter inomhusluft. För bostäder och lokaler av allmänt bruk gäller ett gränsvärde på 200 Bq/m³ som årsmedelvärde för radonhalten. Genom att genomföra en långtidsmätning kan du erhålla en tillförlitlig uppskattning av årsmedelvärdet. Vid en korttidsmätning får du en tydlig indikation på om det föreligger ett radonproblem.

Genom att ta ansvar och genomföra regelbundna radonmätningar kan du säkerställa att du och dina nära och kära lever i en trygg och hälsosam inomhusmiljö. Att vara medveten om radonhalten och vidta lämpliga åtgärder vid behov är avgörande för att minska risken för hälsoproblem relaterade till radonexponering. Så var inte tveksam – mät radonhalten idag och skapa en radonfri inomhusmiljö för dig själv och dina nära och kära.

Om radonmätningen visar förhöjda halter av radon, är det viktigt att identifiera orsaken till dessa nivåer. En användbar metod för att undersöka om blåbetong kan vara källan till problemet är genom att utföra en gammamätning. Genom att använda en gammamätare kan en kvalificerad radonexpert snabbt mäta gammastrålningen från exempelvis väggar eller golv. Denna mätning ger en indikation på den strålning som materialet avger och baserat på detta kan man beräkna radonhalten.

Genom att utföra en gammamätning kan du få en klar bild av om den förhöjda radonhalten kan härledas till blåbetong. Om detta är fallet kan åtgärder vidtas för att lösa problemet. Exempelvis kan förbättrad ventilation vara en lösning, eller att använda radontapeter vid tapetsering för att minska radonhalten. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att ta bort det drabbade materialet helt och hållet.

En radonmätning är en enkel process som du kan genomföra själv. Du kan enkelt beställa radondosor och få dem levererade till din adress. Placera ut dosorna enligt de medföljande instruktionerna. När tiden är slut, skicka tillbaka dosorna till det ackrediterade laboratoriet för analys. Inom cirka en vecka kommer du att få en omfattande mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller inte i ditt hem.

Relaterad information
Was ist Radon?
Schutz vor Radon

You may also like