Blåbetong är ett byggmaterial som innehåller radium, vilket med tiden bryts ner och bildar radon. Utöver radon genererar detta material även gammastrålning. Materialet var i produktion och användes flitigt mellan 1929 och 1975 och användes i bland annat konstruktionen av väggar och bjälklag. Med tiden har det blivit identifierat som den främsta källan till radon bland våra olika byggnadsmaterial. Genom att mäta gammastrålningen, exempelvis från en vägg, kan man se om den innehåller blåbetong.

För de som upplever förhöjda radonhalter i sina bostäder, speciellt om huset uppfördes före 1980-talet, är det klokt att noggrant undersöka de använda byggmaterialen vid konstruktionen. Höga radonhalter utgör en potentiell hälsorisk för både dig och din familj. En uppskattning av Strålsäkerhetsmyndigheten har visat att omkring 500 individer årligen drabbas av lungcancer som är förknippade med förhöjda radonhalter. Att vara medveten om och hantera problematiken med radon kan därför vara avgörande för att trygga en säker och hälsosam boendemiljö.

Blåbetong utseende: Blåbetong har en matt blå färg och dess struktur är porös, liknade en tvättsvamp. Dess utseende kan variera något beroende på produktionsplats i landet, där det kan uppvisa en nyans från matt blå till matt grå.

Majoriteten av bostäderna med blåbetong återfinns i Mälardalen samt större städer som Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping och Borås. För närvarande finns ungefär 400 000 bostäder runt om i Sverige som är uppförda med blåbetong.

Det enda sättet att upptäcka för höga halter av radon är att göra en radonmätning. För att få ett årsmedelvärde, bör radonmätningen utföras under eldningssäsongen som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april. Det rekommenderas att låta mätningen pågå under minst två månaders tid. Den mest pålitliga metoden för att mäta radon är genom användning av spårfilmsdosor som är avsedda för långtidsmätningar. Denna metod ger en trygg och pålitlig bedömning av det årliga medelvärdet för radonhalten.

Relaterad informtion
Radon messen

You may also like